Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Beleef de Beemster.
1.2. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk door Beleef de Beemster schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle prijsopgaven van Beleef de Beemster en alle bedragen die door Beleef de Beemster aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW en in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen anders schriftelijk of mondeling is overeengekomen.
2.2. De reservering is definitief vanaf het moment dat de betaling door Beleef de Beemster is ontvangen of na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever.
2.3. Na ontvangst van de reservering ontvangt de opdrachtgever een factuur welke tevens dient als bevestiging. Deze bevestiging is tevens het startbewijs. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en overhandigen van de bevestiging bij het desbetreffende startpunt van het arrangement.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk en mondeling is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk 48 uur voor de datum dat de overeenkomst door Beleef de Beemster zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze termijnen hebben te gelden als bepaalde termijnen in de zin van artikel 6:83a aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek. Bij niet betaling binnen deze termijnen is de opdrachtgever derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is jegens Beleef de Beemster van rechtswege in verzuim.
3.2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen alleen worden gedaan middels een bankoverschrijving.
3.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4: Annuleringen en tijdsoverschrijdingen

4.1. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2 is de opdrachtgever bij voortijdige annulering c.q. wijziging tot 48 uur voor aanvang geen kosten verschuldigd.
4.2. Indien de opdrachtgever c.q. de door haar uitgenodigde personen niet en / of zonder voortijdige annulering op het met Beleef de Beemster afgesproken tijdstip bij het startpunt aanwezig zijn, worden de door de opdrachtgever betaalde bedragen verbonden aan Beleef de Beemster en zoals vermeld op de door de opdrachtgever ontvangen factuur niet aan de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Beleef de Beemster sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen schade en/of letsel
berokkend aan de opdrachtgever c.q. aan de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Beleef de Beemster georganiseerde activiteiten. Beleef de Beemster sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst , uitgevoerd door derden. De opdrachtgever vrijwaart in deze Beleef de Beemster volledig en onvoorwaardelijk.
5.2. Mocht, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, enige aansprakelijkheid van Beleef de Beemster in rechte worden vastgesteld, dan beperkt zich het schadebedrag tot het bedrag dat als dan door de verzekeringsmaatschappij wordt vastgesteld en uitgekeerd.
5.3. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door haar c.q. voor de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Beleef de Beemster georganiseerde arrangementen zoals veroorzaakte schade aan eigendommen van Beleef de Beemster dan wel aan eigendommen van derden.
5.4. De aanwijzingen van Beleef de Beemster c.q. van haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden dienen door de opdrachtgever c.q. door de haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Beleef de Beemster georganiseerde activiteiten stipt en zonder uitstel te worden opgevolgd.

Artikel 6 Reclames en klachtentermijn

6.1. Reclames met betrekking tot factuurbedragen en/of de door Beleef de Beemster geleverde diensten dienen respectievelijk schriftelijk aan Beleef de Beemster kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur dan wel binnen 7 dagen na de dag dat de activiteit heeft plaatsgevonden, zulks met een duidelijke en gespecificeerde opgave van de klachten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht een en ander te hebben aanvaard.
6.2. Reclames als in het vorige lid van dit artikel genoemd, geven de opdrachtgever niet het recht jegens Beleef de Beemster de voldoening van haar verplichting op te schorten c.q. een beroep jegens Beleef de Beemster op verrekening te doen.

Artikel 7: Wijziging en ontbinding van de overeenkomst 

7.1. Een wijziging in de overeenkomst tussen Beleef de Beemster en de opdrachtgever komt slechts tot stand na gezamenlijk overleg en overeenstemming.
7.2. Beleef de Beemster is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer:
– de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever voortvloeit uit de overeenkomst; – de opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verklaard of wordt toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; – Beleef de Beemster naar zijn oordeel voldoende redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen;
7.3. Door de ontbinding worden alle vorderingen van Beleef de Beemster op de opdrachtgever direct opeisbaar zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Beleef de Beemster en onverminderd de aan Beleef de Beemster verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van Beleef de Beemster schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8: Portretrecht

De opdrachtgever geeft Beleef de Beemster bij aanvang van- en tijdens de besproken activiteit toestemming foto’s te maken voor marketingdoeleinden en deze foto’s te plaatsen op bijvoorbeeld social media, de website en andere communicatiemiddelen van Beleef de Beemster. Mocht u het hier (achteraf) niet mee eens zijn dan wordt de desbetreffende foto uiteraard verwijderd. Wij respecteren uw privacy.

Reviews

Wat een superleuke middag hebben wij gehad op de elektrische scooters. Echt een aanrader!

Unie van Waterschappen

De zomeractie Ontdek & Proef de Beemster puzzeltocht was erg leuk en leerzaam, mooie omgeving om doorheen te rijden, nodigt uit om meer te ontdekken!

Claudia Vingerhoets

Met mijn echtgenoot knus in een Twizy door de Beemster. Een leerzame en gezellige middag.

Burgemeester Karen Heerschop